Afspraak maken

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen                                                                                                                                        
Fysiotherapie TriFitt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO
Als Fysiotherapie TriFitt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Fysiotherapie TriFitt is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,
voldoet de praktijk als volgt:
 ● Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor fysiotherapeutische zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
● Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
● U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt
worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze
website.
● Alle medewerkers binnen TriFitt hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan
met uw persoonsgegevens.
● Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
● Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van
uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:
● Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
● Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een
(elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
● Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
● Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor
een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke
regeling niet bewaard moeten blijven.
● Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw
dossier.
● Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten.
● Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
● Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag
meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op
dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie TriFitt hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie TriFitt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
- Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie TriFitt de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Gezondheidsgegevens;
- Verzekeringsgegevens;
- BSN;
- ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie TriFitt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. M.b.t. medische dossiers 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie TriFitt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie TriFitt de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres;
- Telefoon;
- AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie TriFitt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. M.b.t. medische dossiers 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
- Het verzorgen van onze praktijkwebsite
- Het verzorgen van een online huiswerkprogramma
- Het verzorgen van een digitale afspraken app
- Het verzorgen van een in de cloud desktop omgeving
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van verzuimbegeleiding
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
- Het verzorgen van het veilig uitwisselen van zorggegevens via email
- Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie TriFitt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Fysiotherapie TriFitt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Fysiotherapie TriFitt
Dorpsstraat 39
7451 BS Holten
0548-365343
info@trifitt.nl
Copyright© 2024, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl